cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự động nhiên

1. Khái niệm, cách thức tính

Bạn đang xem: cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự nhiên là nút chênh chếch thân thuộc số sinh và số bị tiêu diệt đối với số lượng dân sinh tầm nhập kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc vì chưng hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số nhập kỳ (thường tính cho tới 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=  B – D ×

1000 = CBR – CDR


Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh nhập năm;

D         : Số chết nhập năm;

Ptb       : Dân số trung bình (hoặc số lượng dân sinh đem tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô.

2. Phân tổ công ty yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và ngôi nhà ở;

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân thuộc kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh chung

Xem thêm: trung tuyến tam giác vuông cân

1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số công cộng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo dõi đó dân số được tăng thêm (hay giảm đi) nhập một thời kỳ (thường tính cho tới 1 năm lịch) bởi tăng tự nhiên và di trú thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ tỷ lệ sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR      : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô;

IMR    : Tỷ suất nhập cư;

OMR  : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                                   GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR  : Tỷ lệ di trú thuần.

2. Phân tổ công ty yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và ngôi nhà ở;

Xem thêm: tuổi trẻ và tương lai đất nước

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân thuộc kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.